Tin hoạt động

3.1 Chuẩn bị kiểm định  3.1.1. Thông báo cho cơ sở về kế hoạch và các yêu cầu trước khi…